Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPY I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016 r. s.1 dalej jako RODO)
Informuję iż:


1.    Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
„JÓZEK” Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego i Ogrodniczego ul Ostródzka 54, 14-200 Iława
2.    Kontakt: tel. + 48 89 644-19-19 mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3.    Cel przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży/wypożyczenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa zawarta w dowolnej formie na piśmie lub ustnie oraz przepisy prawa handlowego i podatkowego. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
4.    Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.    Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.    Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez wykorzystywanie instrumentu profilowania.

8.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zobowiązań podatkowych tj. 6 lat oraz przedawnienia się roszczeń między podmiotami zgodnie  Kodeksem Cywilnym 10 lat.